[2v2] Shirazu x Robban vs godeless *Cab* x rouke | ft neverlose.cc

https://youtu.be/uyTTNcRJA8c