[2v2] STUPID KEBABA MAKERS* jyrka & legendary vs ba0s & truemetus

https://youtu.be/f6BpPYHkO5Y